Skip to main content
People walking as seen from above

Giới thiệu về UL Solutions

Đẩy mạnh khoa học an toàn để đưa doanh nghiệp tiến xa hơn, nhanh hơn — một cách an toàn và bền vững.

Là công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực khoa học an toàn ứng dụng, UL Solutions chuyển những thách thức về an toàn, bảo mật và bền vững thành cơ hội cho khách hàng tại hơn 100 quốc gia. UL Solutions cung cấp các dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra và chứng nhận, các sản phẩm phần mềm bổ sung và dịch vụ tư vấn nhằm hỗ trợ khách hàng đổi mới sản phẩm và tăng trưởng kinh doanh.

Dấu chứng nhận UL (UL Mark) là biểu tượng chứng nhận đáng tin cậy cho sản phẩm của khách hàng và thể hiện sự cam kết bền vững, không ngừng nâng cao về phương diện an toàn trong sứ mệnh của chúng tôi.

Chúng tôi giúp khách hàng trong việc cải tiến đổi mới và đưa ra các sản phẩm, dịch vụ mới cũng như định hướng thị trường toàn cầu và chuỗi cung ứng phức tạp, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững và có trách nhiệm trong tương lai.

Từ ứng dụng điện khí hóa, công nghệ hỗ trợ 5G cho đến thiết bị di động mới, chúng tôi đồng lòng hướng tới những lĩnh vực mới, hoạt động để đem đến một thế giới an toàn hơn. Khoa học của chúng tôi là lợi thế của bạn.

Who We Are

We support what matters to you. Safety. Quality. Sustainability. Confidence. We empower trust.

Mission

We work to help create a safer, smarter, more secure and sustainable world.

Leadership

The principles and values established by our founder continue to guide our leadership today.

Corporate Sustainability

We respect people, empower communities and support the natural environment.

Board of Directors

Our Board of Directors provides strategic direction and oversight for the organization.

Ethics and Compliance

Integrity, honesty, quality and fairness are the foundation of all of our business practices.

Careers

We love challenges and encourage pushing boundaries, active curiosity and asking tough questions.

Diversity and Inclusion

We are focused on creating a welcoming, diverse and inclusive culture where all employees are empowered to share their talents, ideas, passion and experiences.

History

For over a century, we have supported innovators, advanced safety science and protected people and places.

Locations

Contact us at one of the many UL Solutions offices around the world.

Ventures

We help entrepreneurs to bring safety, security, sustainability and interoperability to their innovations.

News

Read the latest news about our efforts to help make the world safer, more secure and more sustainable.